Regulamin

Spis treści

 1. Definicje pojęć używanych w poniższym Regulaminie
 2. Wymagania techniczne
 3. Informacje ogólne
 4. Prawa autorskie
 5. Reklamacje
 6. Prawo odstąpienia od Umowy
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 8. Dane osobowe
 9. Cookies
 10. Postanowienia końcowe

 

§1. Definicje pojęć używanych w poniższym Regulaminie

 1. Strona – strona internetowa zlokalizowana pod adresem https://wzoryrodzinne.pl, pełniąca rolę sklepu internetowego z produktami niematerialnymi, to jest Wzorami.
 2. Wzór – plik elektroniczny w formacie Word, będący wzorem pisma, sprzedawany na Stronie.
 3. Sprzedawca – Justyna Tokarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Tokarska” z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Wojska Polskiego 34/12 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 1231065804. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@wzoryrodzinne.pl lub pod numerem telefonu 667 356 948.
 4. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – regulamin dotyczący zasad korzystania ze Strony, zlokalizowany pod adresem https://wzoryrodzinne.pl/regulamin.
 6. Przelewy24 – operator płatności błyskawicznych wykorzystywanych na Stronie, operator systemu płatności zlokalizowanego pod adresem Przelewy24.pl, to jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerskiej 15 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7792369887, o numerze KRS 0000347935
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 9. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§2. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania asortymentu Wzorów oraz składania zamówień na nie, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.
 1. Sprzedawca oświadcza, że ruch na Stronie monitorowany jest przy użyciu narzędzi analitycznych, m.in. narzędzia Google Analytics oraz Hotjar.

 

§3. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Strona oferuje możliwość zakupu 14 rodzajów Wzorów pism procesowych, które mogą zostać wykorzystane samodzielnie przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności sprzedawanych Wzorów jako że wynik rozstrzygnięcia sprawy sądowej zależy od wielu czynników, niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że Wzory zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca oświadcza również, że posiada wpis na listę adwokatów pod numerem WAW/Adw/7829 w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
 5. Przeglądanie asortymentu Strony nie wymaga zakładania konta klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Wzory znajdujące się w asortymencie Strony możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Wzór o której Klient jest informowany na Stronie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Klient ma do dyspozycji 2 formy płatności za zamówiony przez niego Wzór:
  1. Tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe prowadzone przez ING Bank Śląski SA o numerze 86 1050 1025 1000 0092 8253 0329,
  2. Błyskawiczny przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 9. Po dokonaniu przez Klienta płatności za zamówiony Wzór i zaksięgowaniu jej przez Sprzedawcę lub operatora płatności Przelewy24, Klient otrzyma niezwłocznie na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia wiadomość z linkiem do pobrania zakupionego Wzoru.
 10. Do otwarcia zakupionego Wzoru przez Klienta konieczne będzie oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu Word (z rozszerzeniem .docx) lub typu PDF (z rozszerzeniem .pdf).

 

§4. Prawa autorskie

 1. Wzory sprzedawane za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do sprzedawanych za pośrednictwem Strony Wzorów.
 3. Klient dokonując zakupu Wzoru za pośrednictwem strony uzyskuje licencję niewyłączną na utwór, to jest zakupiony Wzór.
 4. Udostępnianie, sprzedawanie, upublicznianie fragmentów lub całych Wzorów przez Klienta zakupionego Wzoru jest zabronione.

 

§5. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację na zakupiony Wzór za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  1. Listownie na adres Sprzedawcy, tj. Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Tokarska przy ul. Kościuszki 26 w Piasecznie (kod pocztowy 05-500),
  2. Mailowo na adres mailowy Sprzedawcy, tj. kontakt@wzoryrodzinne.pl,
  3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego zlokalizowanego na stronie internetowej https://wzoryrodzinne.pl/kontakt
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta pozwalające na identyfikację, czyli między innymi imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail, na który został wysłany Wzór po złożeniu zamówienia. Oprócz wskazania danych Klienta, w reklamacji powinna zostać wyszczególniona również jej podstawa.
 3. Reklamacje niezawierające powyższych danych mogą pozostać nierozpatrzone.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Reklamacje zawierające dane wyszczególnione w punkcie 2. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. W tym terminie Klient składający reklamację otrzyma odpowiedź na adres e-mailowy wskazany przez niego w Reklamacji.

 

§6. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedaż przez Sprzedawcę Wzorów za pośrednictwem Strony spełnia warunki określone w niniejszym punkcie.
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia linku do pobrania Wzoru na adres mailowy podany przez Klienta.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument uprawniony jest do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane Klientów, którzy na Stronie korzystają ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, będą udostępniane wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie, tj. firmie Przelewy24.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§9. Cookies

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze Strony. Sprzedawca wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej podstronie
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://wzoryrodzinne.pl/regulamin, tj. dnia 5 października 2021 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana ta będzie miała zastosowanie tylko od dnia jej wprowadzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.